Cách tăng giới hạn dung lượng upload file và import database

4.3 (86.67%) 3 votes

Nếu bạn bị giới hạn upload file lên web server ( hosting ) hay gặp sự cố với dung lượng file tối đa mặc định của phpmyadmin là 2 Mb thì đây là hướng dẫn giúp bạn thay đổi giới hạn dung lượng upload file lên hosting và import database trong phpmyadmin.

Tăng giới hạn upload file và import database mysql trong phpmyadmin

Tăng giới hạn upload file và import database mysql trong phpmyadmin

Thay đổi thông số giới hạn

Mặc định apache php giới hạn dung lượng upload file lên server là 8 Mb và import database là 2 Mb. Để thay đổi giới hạn này, cần tìm tới file php.ini thay đổi thông số như sau:

Tìm tới dòng: upload_max_filesize = 2M thay đổi 2M thành số khác, ví dụ: 200 M đây là thông số giới hạn dung lượng tối đa của file database có thể import vào cơ sở dữ liệu.

Tìm tới dòng: post_max_size = 8M thay đổi 8M thành số khác, ví dụ: 200 M đây là thông số giới hạn dung lượng tối đa của file được phép upload lên máy chủ, ví dụ file ảnh.

Vị trí file php.ini tăng giới hạn dung lượng

Mặc định file này nằm tại thư mục: etc/php/php.ini tuy nhiên, nếu tìm không thấy bạn nên login ssh vào server, mình dùng putty, sau đó gõ lệnh “php -i | grep php.ini” Nó sẽ hiển thị vị trí file php.ini bạn cần.

Sau khi thay đổi thông số kỹ thuật, bạn có thể reboot lại server hoặc gõ service httpd restart để nạp lại apache và cập nhật tăng giới hạn dung lượng upload file và import database.

Chúc may mắn!

Cảm ơn quí vị đã tín nhiệm và đọc bài viết được đăng trên hosting Gbit.vn với 5718 lượt tải trang.

hosting pro

Quản trị mạng, thi công mạng LAN, Thiết kế web, quản trị website và thiết kế máy chủ quản lý dữ liệu, máy chủ web hosting... chuyên nghiệp. LH hosting pro qua email ciopham@live.com.

Bạn đang nghĩ gì? Hãy để lại lời nhắn tới cộng đồng hosting nhé!

Your email address will not be published. Required fields are marked *